Projekt innowacyjny

„Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym wędrownych ryb łososiowatych) w oparciu o przyjazne środowisku innowacyjne przedsięwzięcia w postaci nowatorskich technik wylęgarniczych, w tym urządzanie tarlisk, opracowanie pasz dla ryb przeznaczonych do zarybień wraz z oceną ich wpływu na zdrowotność i potencjał rozrodczy ryb oraz środowiskowy monitoring pod kątem rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej regionu”

 

Projekt realizowany w ramach działania „Innowacje” o którym mowa w art. 47 rozporządzenia 508/2014 w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 

Okres realizacji 01 czerwca 2018 – 31 maja 2022 r.

 

Umowa o dofinasowaniu nr 00001-6521.1-OR1600002/17/18 zawarta w dniu 25 czerwca 2018 r. w Szczecinie